Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van de Just Wellness BV en bedankt voor uw interesse in ons. Door het bezoek van deze website gaat u akkoord met onderstaande algemene (gebruiks)voorwaarden. Just Wellness BV. Gevestigd aan de ROZENGRACHT 88 te AMSTERDAM, telefoon: 020 6224505, e-mailadres: info@justwellness.nl. Inschrijfnummer KvK: 34369377 en btw-nummer: 821654391 B01.

Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan de gebruiksvoorwaarden, Just Wellness BV raadt u aan deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Deze website (inclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door de Just Wellness BV. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals onder andere tekst, artikelen, afbeeldingen, video’s, etc.) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan de Just Wellness BV en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Just Wellness BV behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van de Just Wellness BV en de aan haar gelieerde bedrijven.

 

Goede werking en veiligheid van deze website

Just Wellness BV biedt u een gebruiksvriendelijke en veilige website. Zij neemt dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking en veiligheid van deze website te garanderen. Zij neemt tevens alle nodige passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegd toegang en/of onrechtmatig gebruik. Just Wellness kan echter geen absolute garanties bieden met betrekking tot de goede en veilige werking van haar website. Het gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico en vrijwaart Just Wellness van alle aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke software of defecten aan haar website.

 

Verantwoordelijkheid voor inloggegevens

Mogelijk beschikt u over inloggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website. In dat geval bent u verantwoordelijk voor deze gegevens. U bent onder andere verantwoordelijk voor het veilige en juiste gebruik van de inloggegevens en voor de bescherming van deze inloggegevens. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk. U mag uw inloggegevens niet delen met anderen en zult de Just Wellness BV onmiddellijk inlichten indien iemand anders uw inloggegevens heeft gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website

Just Wellness BV doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Just Wellness BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website

Just Wellness BV kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Just Wellness BV heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Just Wellness BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Just Wellness BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.

Amsterdam, juni 2018

Algemene Voorwaarden Just Wellness BV

?Statutair gevestigd te AMSTERDAM

?Kantoorhoudende te Amsterdam aan de Rozengracht 88, 1016 NG

?: info@justwellness.nl

☎: 020 6224505

Inschrijfnummer KvK: 34369377

Definitiebepalingen

 1. Opdrachtovereenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om, buiten dienstbetrekking, werkzaamheden van niet-stoffelijke aard te verrichten dan wel diensten te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld;
 2. Opdrachtnemer: tevens Just Wellness, degene die een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever om, zonder dienstverband, werkzaamheden van niet-stoffelijke aard tegen een overeengekomen prijs uit te voeren;
 3. Opdrachtgever: tevens consument, iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een opdracht verstrekt aan Just Wellness;
 4. Professionele opdrachtgever: een bedrijf /onderneming die een opdracht verstrekt aan Just Wellness;
 5. Koopovereenkomst: een overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en de koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen;
 6. Verkoper: tevens Just Wellness, degene die met de koper een overeenkomst aangaat met betrekking tot koop van zaken;
 7. Koper: tevens consument, diegene die met de Just Wellness een overeenkomst tot koop van zaken aangaat of wil aangaan;
 8. Professionele koper: diegene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht);
 10. Recht van ontbinding (herroepingsrecht): de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen Just Wellness en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Just Wellness en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
 12. Health & beauty: schoonheidsbehandelingen, gezondheidsbehandelingen, massages, manicure, pedicuren en diensten in de ruimste zin van het woord en de verkoop van producten en zaken op dit gebied.
 • Intense Pulse Light: IPL kan gebruikt worden om huidaandoeningen te behandelen op een methode die vergelijkbaar is met laserbehandelingen. Verschillende onderdelen in de huid absorberen licht van verschillende golflengtes. Het geabsorbeerde licht wordt omgezet in warmte, wat tot weefselschade en necrose leidt. De belangrijkste absorptie gebeurt door melanine (pigment) en hemoglobine (bloed, dus vaten). Door de golflengte, pulsduur en intensiteit van het licht zorgvuldig te kiezen kan relatief specifiek het een of het ander behandeld worden: de theorie van specifieke fotothermolyse. Laserlicht is licht van 1 golflengte, dat in fase beweegt. IPL is gewoon (ongeordend) licht van meerdere golflengten. Met behulp van filters kan het spectrum gedeeltelijk aangepast worden. IPL is daarmee meer flexibel dan lasers. IPL kan toegepast worden voor behandeling van kleine vaatjes (teleangiectasieen) zoals bij rosacea of hypertrofische litteken, hyperpigmentatie en definitief ontharen.
 1. Zaken: alle door Just Wellness voor de uitvoering van de dienstverlening te gebruiken wellness- en health&beauty producenten en middelen, alsmede de in het kader van deze dienstverlening aan de consument te leveren producten en middelen en los te verkopen producten, middelen en andere zaken.
 2. Pakketten: alle door Just Wellness aangeboden IPL, DERMEO en MSP behandelingen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen opdrachtgever/koper waaronder de consument en de professionele opdrachtgever/koper en Just Wellness BV gesloten overeenkomsten, zoals op het gebied van “Wellness”, “Health & Beauty” en “Intens Pulse Light (IPL)”. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de professionele opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval van tegenstrijdigheden prevaleren uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Just Wellness.
 2. De opdrachtgever, de koper respectievelijk de klant zal verder worden aangeduid als “de consument”.
 3. Vóór of bij het sluiten van de overeenkomst wordt een afschrift van de algemene voorwaarden aan de consument c.q. professionele opdrachtgever/koper ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, vóór of bij het sluiten van de overeenkomst, worden meegedeeld dat en waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen en dat deze desgewenst op verzoek van de consument c.q. professionele opdrachtgever/koper kosteloos zullen worden toegezonden. De algemene voorwaarden kunnen tevens op de website van Just Wellness ingezien, gedownload en opgeslagen worden.
 4. De bijzondere regels ter zake de overeenkomst op afstand zijn van toepassing wanneer de overeenkomst wordt gesloten zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Just Wellness en consument en waarbij uitsluitend gebruik wort gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een overeenkomst die wordt gesloten via internet, telefoon, fax en post.
 5. De bijzondere regels ter zake de overeenkomst op afstand gelden niet voor de professionele opdrachtgever/koper.
 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan wordt in afwijking van lid 3 en voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, zodat deze toegankelijk kan blijven voor latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7. Indien Just Wellness met de consument c.q. professionele opdrachtgever/koper een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventueel door de consument c.q. professionele opdrachtgever/koper nadere mondelinge, telefonische, per telefax of op andere wijze gegeven deel- en vervolgopdrachten.
 8. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in de offerte of de overeenkomst.

9.Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax

of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

11.Voor zover de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst, wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk andere Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen.

12.Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

 

Artikel 2: Aanbod (offerte), prijzen en tarieven

 1. Behoudens spoedeisende omstandigheden, wordt het aanbod (de offerte) schriftelijk

uitgebracht.

 1. Ieder aanbod van Just Wellness is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Het aanbod vervalt alsnog na verloop van de termijn, indien de consument en/of de professionele opdrachtgever/koper het aanbod niet binnen die vastgestelde termijn heeft bevestigd.
 2. Indien een aanbod vrijblijvend is, heeft Just Wellness het recht om het aanbod nog direct na aanvaarding aan te passen dan wel het recht om het aanbod onverwijld, maar in ieder geval uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Indien een aanbod onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuele kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 5. Het aanbod, de prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 6. Tekeningen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en berekeningen, die door Just Wellness of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Just Wellness.Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbaar aanbod te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd, openbaar gemaakt of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden met het complete aanbod binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Just Wellnessgedaan verzoek gefrankeerd aan haar te worden toegezonden.
 7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Just Wellness gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 8. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens en informatie in het aanbod en andere omschrijvingen in de brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Just Wellness zijn slechts indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Just Wellness niet.
 10. Aangekochte pakketten zijn persoonsgebonden. De pakketten kunnen niet worden geruild. Het is niet mogelijk om het pakket over te dragen aan een derde persoon. Na aankoop van de pakketten is het niet mogelijk om geld terug te krijgen of een deel daarvan. Indien Just Wellness zich terugtrekt van het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst, mag de consument van Just Wellness een vergoeding, gelijkwaardig aan het bedrag betaald door de consument, verlangen.
 11. Aankopen via Groupon, Socialdeal, Nudeal of AmigoAmigo zijn persoonsgebonden. De coupon is niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod door de

consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper, met name door een schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel door het op enigerlei uitvoering gegeven aan de overeenkomst van Just Wellness, ook indien deze aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de aanvaarding van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Just Wellness uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

 1. Just Wellness is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper heeft bevestigd of zodra Just Wellness – zonder tegenwerping van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 2. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper het aanbod op een elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt Just Wellness langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Just Wellness, heeft de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper de mogelijkheid om de opdracht/koop te ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Just Wellness passende technologische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Als elektronisch betalen tot de mogelijkheid behoort, dan zal Just Wellness daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Just Wellness zal ter zake de elektronische overeenkomst aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper de volgende informatie, schriftelijk of op een zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 5. het bezoekadres van de vestiging van Just Wellness waar de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper met klachten terecht kan;
 6. de informatie over bestaande service en garanties;
 7. het aanbod (de offerte), tenzij Just Wellness deze gegevens al aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 8. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 9. Indien Just Wellness zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 10. Bij een overeenkomst met de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is Just Wellness gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of nakoming van de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de (betalings)verplichting van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper te vorderen.
 11. Indien wijzigingen, in de oorspronkelijke opdracht op verzoek van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper worden aangebracht, dewelke hogere kosten veroorzaken dan die welke in het aanbod en/of in de opdrachtbevestiging zijn voorzien, worden de kosten daarvan aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/ koper extra in rekening gebracht. Wijzigingen zoals hier bedoeld, kunnen voorts tot gevolg hebben dat de overeengekomen leveringstermijn of verwerkingstijd wordt overschreden. Daarvoor is Just Wellness niet aansprakelijk.
 12. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever zonder daaraan voorafgaand aanbod aan Just Wellness een boeking of een reservering doet, is Just Wellness eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever heeft bevestigd.
 13. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Just Wellness eerst nadat deze schriftelijk aan de consument zijn bevestigd.
 14. Just Wellness kan te allen tijde onder gelijktijdige mededeling van de reden hiervan het sluiten van een overeenkomst voor het verlenen/ verstrekken van Wellness- en/ of beauty weigeren.
 15. Indien de consument een pakket heeft aangeschaft en gedurende de geldigheidsduur van de kaart overlijdt, vervalt het (resterende) tegoed dat op het pakket staat geregistreerd. De erfgenamen van de consument kunnen in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie. Just Wellness is niet gehouden enige (financiële) compensatie aan de erfgenamen van de consument te bieden.

Artikel 4: Overeenkomst of afstand

A – Het recht van ontbinding (herroepingsrecht)

 1. Indien een overeenkomst op afstand is gesloten heeft de consument gedurende veertien (14) dagen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Just Wellness mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan de consument niet daartoe verplichten. De ontbindingstermijn van consumentenkoop gaat in op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde de zaak heeft ontvangen of;

     1° als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen;

     2° als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

     3° bij overeenkomsten die strekken tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen.

Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten gaat de ontbindingstermijn in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

 1. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van veertien dagen wordt verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument wordt verstrekt, doch met ten hoogste van twaalf maanden, indien Just Wellness niet aan de in artikel 6:230n lid 1, onderdeel h, BW gestelde eisen heeft voldaan.
 2. De consument oefent het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht uit door het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of een ander daartoe strekkende ondubbelzinnig verklaring te doen aan Just Wellness.
 3. Indien de consument op een elektronische wijze via de website van Just Wellness een verklaring uitbrengt, dan bevestigt Just Wellness onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van de verklaring.
 4. Indien de consument van de lid 1 en lid 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht resp. het product niet aan Just Wellness heeft teruggezonden, is de overeenkomst op afstand een feit.

 

B – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de ontbindingstijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden de consument heeft het recht van ontbinding uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn. Indien hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door Just Wellness verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product, indien de behandeling van een product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van een product, indien Just Wellness hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst op afstand de verplichte informatie over het recht van ontbinding heeft verstrekt.

C – Uitoefening van het recht van ontbinding (herroepingsrecht) en de kosten daarvan

 1. Als de consument de ontbinding inroept, meldt hij dit binnen de bedenktijd zoals vastgelegd in lid 1 van artikel 4 onderdeel A, middels het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Just Wellness.
 2. Uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het door hem ontvangen product terug of overhandigt hij dit aan Just Wellness of aan een persoon die door de verkoper is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen. Just Wellness kan de consument aanbieden om het product zelf op te halen.
 3. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Just Wellness retourneren, conform de door Just Wellness verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige toepassing van het herroepingsrecht.
 5. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de consument, tenzij:

     1° Just Wellness niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of

     2° Just Wellness aangeeft de kosten voor terugzending zelf te dragen.

 1. De consument draagt de kosten voor de uitvoering van de diensten, indien de consument uitdrukkelijk heeft verzocht met de uitvoering van de dienst tijdens de ontbindingstermijn te beginnen. Indien de consument alsnog besluit het recht van ontbinding uit te oefenen, nadat de consument uitdrukkelijk heeft verzocht met de uitvoering van de diensten tijdens de ontbindingstermijn, dan is de consument Just Wellness een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Just Wellness is nagekomen op het moment van herroeping.
 2. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van de diensten, indien Just Wellness; a) de consument de wettelijke verplichte informatie ter zake het recht van ontbinding, de kostenvergoeding bij de uitoefening van het recht van ontbinding of het modelformulier niet heeft verstrekt; of b) de consument niet uitdrukkelijk om de uitvoering van de diensten tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 3. Als de consument de ontbinding inroept, worden tevens alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

D – Verplichtingen van Just Wellness Int bij het recht van ontbinding (herroeping)

 1. Als Just Wellness ontbinding door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, dan stuurt zij na ontvangt de herroeping direct een ontvangstbevestiging.
 2. Indien de consument de ontbinding inroept, komen ten hoogste de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening.
 3. Just Wellness is niet verplicht de bijkomende kosten voor ontbinding aan de consument terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan door Just Wellness aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 4. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal Just Wellness dit bedrag met inbegrip van leveringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding aan de consument terugbetalen. Just Wellness mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als Just Wellness het product zelf ophaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 5. Just Wellness gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij tussen partijen anders is afgesproken. De terugbetaling is kosteloos aan de consument.

E – Uitsluiting recht van ontbinding (herroepingsrecht)

 1. Just Wellness kan de navolgende diensten en producten uitsluiten van het herroepingsrecht, zolang Just Wellness dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op afstand heeft vermeld:

     1° dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en (b) de consument heeft verklaard dat hij zijn recht van ontbinding verliest zodra Just Wellness de overeenkomst is nagekomen;

     2° een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

     3° een consumentenkoop betreffende de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

     4° een consumentenkoop betreffende de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

     5° een consumentenkoop betreffende de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

Artikel 5: Prijswijzigingen

 1. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan

voor Just Wellness (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in onder andere valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, dan is Just Wellness gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de professionele opdrachtgever/koper dan wel de consument in rekening te brengen.

 1. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de prijs zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt verhoogd. De professionele opdrachtgever/koper heeft het recht op ontbinding van de overeenkomst als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeengekomen prijs met meer dan 30% wordt verhoogd.
 2. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijswijziging geen gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsbevoegdheid, wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.
 3. In afwijking van lid 2 en 3 van dit artikel, worden prijsverhogingen na het sluiten van de overeenkomst standaard doorberekend op de overeengekomen prijs, indien de prijsverhoging het gevolg isvan wettelijke regelingen en bepalingen. Hier kan gedacht worden aan onder andere een btw-verhoging. Deze wettelijke verhogingen vormen geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Just Wellness vereist, heeft

zij het recht bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden te laten verrichten. Alsdan is Just Wellness bevoegd de kosten daarvan door te berekenen in de prijs.

 1. Just Wellness aanvaardt bij het uitbrengen van een aanbod geen verantwoordelijk voor door of namens de derde uitgewerkte bescheiden, noch voor eventueel hierbij gegeven informatie.

Artikel 7: Verplichtingen van de consument dan wel de professionele

opdrachtgever/koper

 1. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en zijn eventuele gasten zijn

verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door Just Wellness verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van Just Wellness. Just Wellness kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en zijn eventuele gasten. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en zijn gasten dienen bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van Just Wellness het pand en/of terrein van Just Wellness te verlaten.

 1. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper moet ervoor zorgen dat hij;
 2. a) alle voor het sluiten en/of het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen, tijdig op de door Just Wellness gewenste wijze aan Just Wellness ter beschikking stelt en b) dat hij alle voor het sluiten en/of het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke medewerking aan Just Wellness verleent.
 3. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper zorgt ervoor, dat de door

hem verstrekte gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn en vrijwaart Just Wellness voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en inlichtingen.

 1. Indien door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper niet aan de in dit

artikel genoemde verplichtingen wordt voldaan, zal Just Wellness de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper op de tekortkoming wijzen en kans tot nakoming bieden. Indien de consument dan wel professionele opdrachtgever/koper nakoming alsnog nalaat, dan kan Just Wellness de overeenkomst schriftelijk ontbinden.

 1. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet

nakomt en Just Wellness nalaat van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Just Wellness om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeengekomen datum of data waarop de prestatie(s) moet of moeten worden

geleverd zal of zullen door Just Wellness – behoudens overmacht situaties – strikt worden nageleefd.

 1. Just Wellness is verplicht de overeengekomen zaken ter beschikking te stellen of te leveren

in de overeengekomen hoeveelheden en van de kwaliteit en hoedanigheid als overeengekomen, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van Just Wellness.

 1. Indien de overeengekomen levering of dienstverlening wordt vertraagd door handelingen

verricht aan de zijde van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper, dan heeft Just Wellness recht op een zodanige verlenging van de uitvoerings- of leveringstermijnen als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en eventuele schade bij de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper in rekening brengen.

 1. Just Wellness zorgt ervoor dat het aantal in te zetten personeelsleden is afgestemd op het

aantal gasten dat ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst aanwezig zal zijn en dat deze personeelsleden beschikken over voldoende vaardigheden en kennis om de overeenkomst uit te voeren.

 1. Just Wellness wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst

relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van Just Wellness.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van

onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal Just Wellness met de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Just Wellness zal de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Just Wellness in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde prestatie en/of zaken.

 1. Alle onkosten welke door Just Wellness in het kader van de uitvoering van de

overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Pakketten (IPL, DERMEO, MSP)

 1. Om een pakket te kunnen aanschaffen dient de consument dan wel de professionele

opdrachtgever/koper handelingsbekwaam te zijn. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper dient zijn of haar NAW- en/of bedrijfsgegevens door te geven. Deze persoons- en/of bedrijfsgegevens worden elektronisch verwerkt, er kunnen derhalve onjuistheden in voorkomen.

 1. Just Wellness houdt geen controle op de correctheid van de ingevoerde gegevens. De

consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de gegevens.

 1. Het pakket kan bij iedere vestiging van Just Wellness worden ingezet.
 2. Het pakket kan niet voor contant geld worden ingewisseld.
 3. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper het pakket na de

eerste behandeling opzegt, heeft de consument dan wel de professionele opdrachtgever geen recht op teruggave van geld of een verrekening daarvan. Indien Just Wellness zich na de eerste behandeling terugtrekt aan de uitvoering van de overeenkomst, mag de consument van Just Wellness een vergoeding verlangen, hetgeen gelijkwaardig is aan het door de consument betaalde bedrag.

 1. Het pakket is persoonsgebonden en kan niet aan een derde worden overgedragen.
 2. Na het kiezen van een zone kan deze achteraf niet worden gewijzigd.
 3. In geval gewichtige redenen de behandelingen in de weg staan, kan Just Wellness de

behandelingen staken en de overeenkomst overeenkomstig artikel 16 opzeggen.

 

Artikel 10: Klachten

 1. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is verplicht klachten over de

geleverde prestatie of de geleverde zaken direct na constatering schriftelijk onder een duidelijk omschrijving van de geconstateerde gebreken alsmede de tijdstip en de wijze waarop het gebrek is geconstateerd, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling behoeven te worden genomen door Just Wellness, aan Just Wellness te melden, zodat Just Wellness in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen.

 1. Klachten over facturen dienen eveneens uitdrukkelijk schriftelijk bij Just Wellness te worden ingediend en wel binnen acht (8) dagen na de dagtekening van de factuur.
 2. Klachten ten aanzien van bederfelijke zaken of zaken met een beperkte houdbaarheidstermijn moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn – aan Just Wellness worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de professionele opdrachtgever/koper.
 3. Overige klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst moeten eveneens

direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de zaken of de prestatie- schriftelijk aan Just Wellness worden gemeld.

 1. Met betrekking tot de consument hanteert Just Wellness in lid 1, 3 en 4 van dit artikel de

wettelijke klachttermijn van 2 maanden.

 1. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Just

Wellness is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen, wordt de prestatie geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd. Alsdan worden eventuele klachten niet meer door Just Wellness in behandelingen genomen.

 1. Klachten schorten de betalingsverplichting van de consument dan wel de professionele

opdrachtgever/koper niet op.

 1. De consument moet Just Wellness in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit

kader alle voor de klacht relevante informatie aan Just Wellness verstrekken.

 1. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn

vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

10.Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van geur-, kleur-, smaak- of andere verschillen al

dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur of bereidingswijze van de zaken.

 1. Indien een klacht door Just Wellness terecht wordt bevonden, heeft Just Wellness – naar eigen keuze – het recht hetzij de desbetreffende zaken opnieuw te leveren en/of de verrichte prestaties opnieuw te verrichten, hetzij de ontvangen koopprijs terug te betalen, waarbij de desbetreffende zaken in de staat zoals door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper zijn ontvangen (waaronder de geconstateerde en gemelde gebreken c.q. beschadigingen en/of onjuistheden) moeten worden teruggezonden. Just Wellness is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van een wijziging van hetgeen overeengekomen was. Evenmin is Just Wellness aansprakelijk voor eventuele bijkomende schaden, welke voortvloeien uit vertraging of onmogelijkheid van vervangende levering.

 

Artikel 11: Garanties

 1. Just Wellness zal ervoor zorgen dat de te leveren prestatie en/of zaken naar behoren en

conform de in haar branche geldende normen worden geleverd.

 1. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument dan wel de professionele

opdrachtgever/koper neemt Just Wellness de wettelijke vastgestelde garantietermijnen in acht, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Just Wellness staat gedurende de houdbaarheidstermijn of gedurende de overeengekomen

garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.

 1. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert

Just Wellness zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Just Wellness zal de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper hierover informeren.

 1. Ingeval door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper terecht een

beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen zal Just Wellness – voor zover dit nog mogelijk is – kosteloos zorg dragen voor vervanging van de geleverde zaken of het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie of voor terugbetaling van of een reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van Just Wellness. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Just Wellness gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Just Wellness ter zake de professionele opdrachtgever/koper geen enkele aansprakelijkheid. Ter zake de consument is de aansprakelijkheid van Just Wellness beperkt tot hetgeen in dit artikel nader is bepaald.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Just Wellness slechts

aansprakelijk voor directe schade. Just Wellness is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst en/of geleden verlies, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van Just Wellness.

 1. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper moet al die maatregelen

nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

 1. De professionele opdrachtgever/koper is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle door hem of door een ander voor wie hij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart Just Wellness voor alle aanspraken die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 2. Indien Just Wellness aansprakelijk is voor door de consument dan wel professionele

opdrachtgever/koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Just Wellness te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Just Wellness niet uitkeert of de schade niet onder een door Just Wellness gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Just Wellness beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de geleverde prestatie.

 1. De professionele opdrachtgever/koper moet Just Wellness uiterlijk binnen 6 maanden nadat

hij bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.

 1. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 2. Just Wellness is niet aansprakelijk voor schade, indien de schade is ontstaan a) door gevolg

van ongebruikelijke (allergische) reacties die verband houden met de bij de dienstverlening gebruikte of geleverde zaken of het nuttigen van door Just Wellness bereide of geserveerde etenswaren; b) als gevolg van verlies, vermissing, diefstal etc. van of aan overige eigendommen van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en/of zijn gasten; c) door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens Just Wellness verstrekte instructies en aanwijzingen; d) door fouten of onvolledigheden in de door of namens de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper aan Just Wellness verstrekte gegevens of inlichtingen en e) als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad – waaronder overtreding van huisregels – begaan door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en/of zijn gasten.

 1. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is in de gevallen als

opgesomd in het vorige lid van dit artikel zelf aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Just Wellness voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Just Wellness of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Just Wellness de professionele opdrachtgever/koper vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de professionele opdrachtgever/koper.

 

Artikel 13: Betaling

 1. Just Wellness mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor

betaling van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper verlangen. Bij een door consumenten afgesloten koopovereenkomst, kan de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

 1. Indien de consument betaalt met een coupon-bon dient deze voor het starten van de

behandeling te zijn ingeleverd.

 1. De consument moet bij zijn vertrek contant of per pin/creditcard betalen voor de geleverde

     prestatie.

Artikel 14: Opschorting betaling

Indien de verrichte prestatie dan wel het product niet voldoet aan de overeenkomst heeft de consument het recht de betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

 

Artikel 15: Overmacht

 1. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan Just Wellness worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (oftewel ‘overmacht’).
 2. Onder tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst die aan Just Wellness niet worden toegerekend wordt verstaan hetgeen daaronder naar de geldende maatschappelijke opvattingen en overeenkomstig de stand van de rechtspraak geacht moet worden te vallen. Onder andere wordt onder overmacht verstaan overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, vorstverlet, oorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade overstromingen, blikseminslag, het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer van noodzakelijke materialen van leveranciers, stagnatie in de levering of reparatie van machines of andere productie middelen, machinestoring, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, werkstaking of transportremmingen, gebrek aan transportmidde­len en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of invloedssfeer van Just Wellness vallen, die onvoorzien­baar zijn en/of waarvan in redelijkheid van Just Wellness niet verwacht mag en kan worden dat Just Wellness deze voorziet of invloeden daarop uitoefent.
 3. Indien Just Wellness in het geval van overmacht tijdelijk of blijvend wordt verhinderd om de overeenkomst jegens de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper na te komen, kan de consument, zonder Just Wellness tot enige vergoeding van schade te houden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Just Wellness.
 4. De professionele opdrachtgever/koper, zonder Just Wellness tot enige vergoeding van schade te houden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Wellness, indien Just Wellness in het geval van overmacht blijvend wordt verhinderd om de overeenkomst jegens de professionele opdrachtgever/koper na te komen.
 5. Indien Just Wellness ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming aan de zijde van de wederpartij, blijvend of tijdelijk wordt verhinderd om de overeenkomst jegens de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper zelf na te komen, kan Just Wellness de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn.
 6. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper in het geval van overmacht tijdelijk of blijvend wordt verhinderd om de overeenkomst jegens Just Wellness na te komen, kan Just Wellness de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper dient dan wel zijn verplichtingen ten opzichte van Just Wellness tot aan dat moment na te komen.

 

Artikel 16: Ontbinding – opzegging

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, doet de professionele opdrachtgever/koper afstand van alle rechten op ontbinding, zowel gehele als gedeeltelijke ontbinding, van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens deze algemene voorwaarden te ontbinden dan wel krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Indien de consument enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Just Wellness het recht alle met betrokken haar gesloten overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd het recht van Just Wellness op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.De consument dient dan wel zijn verplichtingen ten opzichte van Just Wellness tot aan dat moment na te komen.
 3. Just Wellness behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien: a) de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling; b)na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat; en c) de inhoud in strijd is met de goede naam of de belangen van Just Wellness.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden mag

Just Wellness de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper ontbinden, op het tijdstip waarop de consument:

 1. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (Voorlopige) Surseance van betaling aanvraagt;
 3. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 6. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden
 7. De (professionele) koper heeft de mogelijkheid om de koopovereenkomst op te zeggen,

ongeacht of Just Wellness in haar verplichting tekort is geschoten. De opzegging van de koopovereenkomst kan alleen schriftelijk geschieden. Ingeval de (professionele) koper opzegt terwijl Just Wellness een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, is hij Just Wellness kosten verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 30% hetgeen de (professionele) koper bij nakoming van de overeenkomst had moeten betalen. Ingeval de (professionele) koper opzegt terwijl door Just Wellness geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, is de (professionele koper) aan Just Wellness kosten (annuleringskosten) verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 10% hetgeen de (professionele) koper bij nakoming van de overeenkomst had moeten betalen. De (professionele) koper dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen tien (10) dagen na opzegging te vergoeden.

 1. De (professionele) opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of

     gedeeltelijk op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 1. Bij opzegging meer dan 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de is de (professionele) opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd. Bij opzegging minder dan 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de (professionele) opdrachtgever aan Just Wellness onkosten en gederfde winst verschuldigd, welke worden vastgesteld op 30% hetgeen de (professionele) opdrachtgever bij de nakoming van de overeenkomst had moeten betalen.
 2. In alle gevallen van opzegging is de (professionele) opdrachtgever/koper aan Just Wellness verschuldigd al hetgeen Just Wellness met betrekking tot de betreffende opdracht c.q. overeenkomst aan derden bij wie Just Wellness ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel met wie Just Wellness overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichtingen voor Just Wellness leiden, (heeft) moeten betalen.
 3. Just Wellness mag een overeenkomst opzeggen indien er aanwijzingen bestaan dat de

bedoeling van de consument met het pakket/behandeling een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en/of zijn gasten dat Just Wellness de overeenkomst niet gesloten zou hebben, indien zij van de werkelijke bedoeling of hoedanigheid op de hoogte was geweest. In dit geval is er sprake van een gewichtige reden die de opzegging rechtvaardigt. Just Wellness is ter zake de opzegging wegens gewichtige redenen in geen geval gehouden tot vergoeding van schade aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en/of derden.

 1. Indien Just Wellness van de in het vorige lid bepaalde bevoegdheid gebruik maakt nadat

het betreffende behandeling begonnen is, is de professionele opdrachtgever gehouden tot betaling van het gehele behandeling.

 1. Door de professionele opdrachtgever/koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Huisdieren worden niet toegelaten tot de gebouwen van Just Wellness
 2. Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten de gebouwen van Just Wellness
 3. Personen jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten indien zij vergezeld zijn van een

meerderjarige.

 1. Indien Just Wellness door de consument wordt verzocht verloren, vergeten of

achtergelaten voorwerpen aan hem toe te zenden, gebeurt dit voor rekening en risico van de consument. Just Wellness is niet verplicht tot toezending over te gaan.

 1. Teneinde de veiligheid, rust en orde te waarborgen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk

te voorkomen, maakt Just Wellness gebruik van cameratoezicht. De consument en zijn eventuele gasten worden hierop geattendeerd. Bepalingen ter zake de verwerking en bewaring van de camerabeelden zijn verwerkt in de privacyverklaring van Just Wellness.

 

Artikel 18: Geschillen

 1. Ter zake alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door een partij als zodanig

worden beschouwd, voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met een opdracht, aanbieding of een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zal, tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan, als bevoegde rechter worden aangewezen de rechter in het arrondissement waar Just Wellness of een van haar dochter ondernemingen is gevestigd,  tenzij Just Wellness zou verkiezen een procedure aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter dan wel zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde rechter zou onderwerpen.

 1. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht om het geschil te laten beslechten

     door de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

 

Artikel 19: Nederlands recht

Op de algemene voorwaarden, de overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn is het Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn samengesteld door Van Boxtel Advocaten dewelke het repro- en auteursrecht uitdrukkelijk aan zich voorbehouden.

 

Print Algemene voorwaarden (PDF)